Mac下使用zsh

1. 安装zsh

mac下自带zsh,但不是最新。查看zsh版本:zsh --version

可以通过brew安装最新版,brew install zsh

2. 安装oh-my-zsh

 1. cd ~
 2. git clone git://github.com/robbyrussell/oh-my-zsh.git ~/.oh-my-zsh
 3. ~目录下没有.zshrc
  1. touch .zshrc
  2. cp ~/.zshrc   ~/.zshrc.orig
 4. 创建zsh配置文件 cp ~/.oh-my-zsh/templates/zshrc.zsh-template ~/.zshrc
 5. 配置兼容bash环境变量:编辑.zshrc 添加source ~/.bash_profile
 6. 修改默认shell:chsh -s /bin/zsh
 7. 修改zsh主题:编辑.zshrc ZSH_THEME=gnzh

3. 插件

zsh有很多惊艳的插件,可以上github上了解:https://github.com/robbyrussell/oh-my-zsh

推荐一个主题:https://www.jianshu.com/p/38b493e58d92

© 2019, Xenos. 版权所有.

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注